کی گفته ما زن های ایرانی، ضعیف و ناتوانیم؟
در هر نبردی پارتیزان های بی نام و نشانیم
گردان الزهرای ما همچون عقابِ تیز چنگ است
مسئولِ پشتیبانی و تبلیغ ِجبهه ما زنانیم
ماییم سربازانِ گمنامِ خمینی، در پسِ ابر
ما راویانِ فتح و جانبازیِ مردان،خطبه خوانیم
وقتی که بعثی ها به شهرِ ما و مرزِ ما رسیدند
دیدند ما را که مُسَلّح، پاسبان و مرزبانیم
تدبیر کردیم و چو سرداران نترسیدیم از تانک
تا غاصبانِ خاکمان را بر سر جاشان نشانیم
چندین هزار از ما پزشکانِ دلاور در خط جنگ
در راه درمانِ مبارزهای زخمی، جانفشانیم
چشمانِ ما حتی نبیند چون حبیبه، در نبردیم
بر دکمه ی رزمندگان، با تارِ دل، نخ می نشانیم
ما رختشوی جامه ی پیغمبران جبهه هستیم
ما شاهدانِ خون و گوشت و دست و پا و استخوانیم
ما توی آبادان و خرمشهر، حماسه آفریدیم
از قولِ رهبر، ما زنان چون، سنگرِ رزمندگانیم
سقای میدان، در دلِ خمپاره اندازِ یزیدیم
آبِ جگر خوردیم، چو نان پختیم، ما نانْ آورانیم
گفته خمینی، ما زنان در جبهه همچون مقتداییم
ما عزمِ پیکارِ جوانمردان و سردارانِمانیم
بیش از صد و هفتاد تن از ما اسیر جبهه ها شد
در حبس هم جنگاور و بی باک، چون آزادگانیم
ما سیزده مرداد روزِ عزم و جزمِ خواهرانیم
نستوهِ میدان و شهیده مریم ِ فرهانیانیم

 

شاعر: آمنه نقدی پور

از کتاب قاسمانه به قلمآمنه نقدی پور

ثبت شد✅