ایمیل :   رمز عبور :        فراموشی رمز؟  


آخرین نقدها
نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
با این همه توضیح واضحات که داده ایم و گفته ایم «امیدی» را بدون تشدید بخوانید باز سرکار خانم بهرامچی    ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اکرم بهرامچی
سلام - فقط بیت آخر وزنش به هم ریخته و زیبایی مفهوم و ترکیب ب   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : محمد دهقانی هلان
درود وعرض ادب جناب استاد خوش عمل کاشانی ارجمند - سپاس از نگاه پر مهر و بزرگوارانه تان .. چه پربها   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : محمد دهقانی هلان
درود و عرض ادب جناب حجت عزیز - ممنون و متشکرم از حضور ارزشمندتان و نقدی که برای این چند خط بنده د   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
سلام ...عرض ادب و احترام ، استاد خوش عمل با توضیحات ارزنده شما آگاه و مجاب گردیدم ، سپاسگزارم از شما   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : عباس خوش عمل کاشانی
شعر دلربای جناب دهقانی اصلا اشکال وزن ندارد....در مصراع اول بیت دوم حرف «ر» از کلمه ی «جریانها» را ن   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : پروین برهان شهرضایی
سلام وخیلی ممنون.،درمصرع اول ،شاعرداره ازخولی میگه که ازشهرنامردان داره عبورمیکنه،باکیسه ای که سرمقد   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : معین حجت
سلام ... - عرض ادب و احترام خدمت جناب دهقانی گرامی و بزرگوار ... - درود بر ذوق سرشار و طبع شیری   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : اله یار خادمیان
باسلام و درود بانوی بزرگوار. - در مصرع مطلع : از شهر نا مردان به نامردی گذر کرد ، یعنی چه؟ غل   ....    لینک شعر مورد نظر

نام ارسال کننده : هادی ارغوان
سلام - اتفاقا در این فاصلهٔ ده‌سال هم اشعار زیادی خونده‌ام و هم کمی مطالعه داشته‌ام. - حتی به    ....    لینک شعر مورد نظر


آرشیو کاملShareیک مصاحبه جالب ...چرا چنین شد ؟!


مصاحبه باکتاب ایشان «پس لرزه هاي غزل»چطورشدسرازدنياي شعروشاعري درآورديد؟چرخي زدم بامولوي درحلقه ي رندانيکباره طي کردم سمرقندوبخارارازندگي راچگونه گذرانديد؟يک عمردراتاق غم آلودوسردخودباخاطرات کهنه ويخ کرده زيستمزندگي خودتان راباچه چيزي مي توانيدمقايسه کنيد؟انگارسرنوشت من وابرهايکي استسي سال زنده بودم وتنهاگريستمچراچنين شد؟لشکرم رابه باددادم چون  مهره چيني بلدنبودم يامات ابيات پوچ وبي حاصل، آخرناشيانه هابودمدنياي ديروزوامروزتان چه تفاوتي باهم دارند؟ديروزبامن اهل دنيامهربان ...امروز..طوري به من زل مي زنندانگاربیمارمبزرگترين آرزويتان ؟لب تشنه ي بوسيدن امواجم واي کاشلب هاي مرابرلب دريابگذارندازچه چيزي درزندگي متنفريد؟تکراردرتکرارازتکراربيزارمگاهي درون خلوتم آرام مي بارمچه کساني احساسات شمارادرموقع خواندن کتاب شماباعنوان «پس لرزه هاي غزل»درک نخواهندکرد؟کسي که عشق برايش هجوم نيرنگ استنمي شودکه بفهمداسيراحساسمالان چکارمي کنيد؟مجنون ترازمجنون خيابان گردرسوادرجستجويم روزوشب ليلاي خودرااگرروزي توان شعرگفتن نداشته باشيدچه خواهيدکرد؟خودرابه روي ريل آهن پرت خواهم کردازحال وروزم انتقامي سخت مي گيرمهيچ شده فکرشعرگفتن راازسربدرکنيدنتيجه اش چه شد؟مي خواستم که ترک نوشتن کنم ولي ...ديدم به جزصداي غزل درمناره نيستغافل ازمسائل سياسي نيست علت اين آشوب هاي جهاني چيست؟تقديرمان برابرمان بودازازلامايقين به عالم محشرنداشتيمبزرگترين آرزويتان براي مردم ؟اي کاش مي شدبهترازديروزهابودآينده اي شفاف تردرپيش روداشتدربعضي ازابيات يامصراع ها،حرفي چندبارتکرارمي شودمانند:شب شبي درشهرشام آشوب شدشماهم درکتابتان بيتي اينگونه داريد؟فرهاددل شکسته ، شکسته ست تيشه رادربيستون، زبانه ي غم پاگرفته استيک بيت شعربسرائيدکه کلمه يوسف داشته باشدقحط سالي آمده ديريست ،‌ازيوسف بخواهتابباردبازباراني ، فراواني کم استبادوکلمه پنجره وسومنات يک بيت شعربسرائيد.بانوي من براي دلم سومنات باشيک پنجره به سوي هواي نجات باشبادوکلمه ي رديف وقافيهامشب رديف وقافيه هايم ازآن توستخوش مي نشينداين غزلم باتوماه منمرحله سخت تر، بااين کلمات تيغ، پايکوبي ،غمنه اين تيغ ونه اين خنجر، براي پايکوبي نيستترانه خواندن شيرين ، غم فرهادخواهدشدباشنيدن اين کلمات احساستان رابيان کنيد؟ابن ملجمملحدي تيغ به بنيان همه عالم زدسايه ي فاجعه برعالم امکان افتاداهورا؟آخرچراقابيليان بي رحم هستندوقتي بدون شک ، اهوراگريه مي کردمجنون ؟مجنون خسته ، خسته ترازقرن هاي پيشچهره به سمت غربت صحراگرفته استخليج پارس؟امواج نيلگون خليج هميشه پارستاريخ درکنارتومعناگرفته استعشق؟عشق راصدرباربردارجفاآويختندبارهاگفتم که اعدامي ست... فکرش رانکناجازه عاشق شدن داريم ؟ذره ذره زهرآن دردل سرايت مي کندعشق جان کندن به آرامي ست فکرش رانکنعشق چه حس وحالي بايدداشته باشدکه عشق بازيش زيبابه نظررسد؟عشق جاي ترس وجاي وحشت ازپيمانه نيستمي بخور، هستي بسوزان ، حال عرفاني کم استبراي اين عشق مقدس چه پيامي داريد؟لشکربکش به کشورمسجدگريزمنمحمودغزنوي شووفکرهرات باشبنابراين عشق زميني بي عشق ... نتيجه اولين عشق زميني تان چه بود؟مي گفت من براي تومي ميرم عاقبتامابه قدريک نفسي هم نمردورفتپس ازسرودن غزلي عاشقانه چه  آرزويي داريد؟دوست دارم پس ازآن که غزلي مي گويیلااقل ، قاصدک نامه رسانش باشمدردناک ترين واقعه درحادثه کربلاکدام لحظه بود؟آري دل زمين وزمان هاکبودشدوقتي به روي نيزه ،سرماه پاره بودحادثه شهادت حضرت علي اصغر(ع)راچگونه تصويرمي کنيد؟حسين خون علي رابه آسمان پاشيدازآن گلاب بهشتي ،هوامعطرشداگريکي ازائمه اطهاررادرخواب ببينيدچه مي گوئيد؟حضورتازه ي صبحي سپيد،يعني تومنم چوتيره شبي روسياه ، آقاجانچه درخواستي ازايشان خواهيدداشت؟تنهاخودت شفاعتمان که که اين طلسموامي شودبه معجزه ي ربناي توزماني که درمورداين بزرگواران غزلي مي گوئيدچه آرزويي برزبان جاري مي کنيد؟کاش مي شدکه پس ازاين غزل ودلتنگيوعده اي ديدن روي توميسربشودشمامانندهمه خراسانی هاازشيفتگان خاصه امام رضا(ع)هستيدوقتي به حرم اين بزرگوارقدم مي گذاريدچه برزبانتان جاري مي شود؟

نشانده خوشه ي انگور، زخم بردل تقويمهمين بهانه ازاين پس ، شداشتباه خراسانالان چه احساسي پيداکرديد؟قطارمشهدازاينجاگذرنکرده ؟..دوباره ..دلم گرفته حسابي براي شاه خراساناگربعدصدسال فوت کرديدفکرمي کنيددوستان درموردشماچه مي گويند؟خواهندگفت ازقفسش پرکشيدورفتاززندگي وداروندارش بريدورفتاگراين اتفاق افتاددوست داريددرکجادفن کنند؟اگرچه من تک وتنهاغريب مي ميرممراکناردرختان سيب دفن کنندآن وقت دوست داريدبرسنگ مزارتان چه بنويسند؟حک کاش شود،بررخ سنگ مزارمنشوريده دردعشق، به جانش خريدورفتنظرتان راجع به روزنامه هاچيست ؟تکراريندمثل هميشه دقيقه هادرروزنامه ها خبرداغ داغ نيستبراي  گفتگويي مجدد ، فرصتي ديگري خواهيدداد؟ديگرسرم به سنگ حقايق نمي خوردوقتي به فکرفرصت پيچاندن منيدليل ديگري هم داريدکه اجازه مصاحبه نمي دهيد؟ديگرچه سودشعرنوشتن براي تووقتي تمام حرف دلم راتوازبرياجازه مي دهيدکه لااقل گاهي احوالي ازشمابپرسم ؟برگردتازه کن نفس پيرخسته راگاهي قدم بزن به هوايم دراين مسيرتعارف مي کنيدياجدي مي گيد؟اصرارمي کنم که بيايي وگرنه اينشاهين مانده درقفست سينه مي درداجازه خداحافظي مي دهيد؟خداحافظ، نرو، برگرداينجاراتماشاکنکه دراين لحظه ي آخرسلامت مي کنم امشبسلامتان رامی پذیرم وبه نسل جوان هم ابلاغ می کنم چه پيامي براي نسل جوان ماداريد؟نويدصبح دل انگيزمي دهدتاريخبساط بزم زمان روبه راه خواهدشدتدوین و مصاحبه : سید احسان سیدی زاده : روزنامه نگار


کلمات کلیدی این مطلب :  یک ، مصاحبه ، جالب ، ...چرا ، چنین ، شد ، ؟! ،

موضوعات : 

   تاریخ ارسال  :   1390/6/28 در ساعت : 23:37:31   |  تعداد مشاهده این شعر :  1387


کسانی که این شعر را می پسندند :

ارسال نقد و نظر برای اعضا

   
ارسال نظر برای غیر اعضامتن های ارسالی برای "نقد" توسط دارنده دفتر شعر قابل مشاهده و تایید نخواهد بود و تنها توسط مسئول بخش نقدها بررسی و تایید خواهند شد. در صورتی که میخواهید نظری را خصوصی برای صاحب اثر ارسال کنید از بخش نظرات استفاده بفرمایید.

بازدید امروز : 17,918 | بازدید دیروز : 22,269 | بازدید کل : 135,018,431
logo-samandehi