شاعران پارسی زبان - دفترشعر http://irafta.com/ قزوه - شاعر - شاعران - شعر - معاصر - شاعران معاصر - بیدل - بیدل دهلوی - انجمن بیدل - پارسی زبانان - فارسی - ایران - هند یک کبوتر مگر چه میخواهد؟ یک کبوتر مگر چه میخواهد؟ http://irafta.com/showtext.aspx?id=24752 گرو گرو http://irafta.com/showtext.aspx?id=24680 خدا را شکر خدا را شکر http://irafta.com/showtext.aspx?id=24665 دیدی آخر دخترم ... دیدی آخر دخترم ... http://irafta.com/showtext.aspx?id=24655 من علمدارم... من علمدارم... http://irafta.com/showtext.aspx?id=24609 اشک تو غوغاست، علی! اشک تو غوغاست، علی! http://irafta.com/showtext.aspx?id=20630 فاطمه، فاطمه بوده ست فاطمه، فاطمه بوده ست http://irafta.com/showtext.aspx?id=20594 داغ یک کوچه داغ یک کوچه http://irafta.com/showtext.aspx?id=19697 لشگری از ماه و ستاره لشگری از ماه و ستاره http://irafta.com/showtext.aspx?id=19381 اسرار قرآنی اسرار قرآنی http://irafta.com/showtext.aspx?id=19301